CÔNG TY XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Phân tích những giá trị nền tảng của thương hiệu, đồng thời thấu cảm thông điệp mà khách hàng muốn truyền tải, nhóm chiến lược brand2 hoàn thiện ý tưởng thể hiện qua hình ảnh và ngôn ngữ truyền thông

Nhiều biểu tượng mang ý nghĩa văn hoá, khoa học, hợp tác, bền vững được đề xuất. Cuối cùng, sự vững chắc và ổn định được Ban Lãnh đạo tổng công ty thống nhất lựa chọn với biểu tượng cũng là tên thương hiệu.